Nowe zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy – szczegóły

Warszawo! Nadszedł czas na zmiany. Od 19.10.2021 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy dotyczące:

👉 sformułowania zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych
👉 powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji nie drogowych.

Sprawdźcie szczegóły nowelizacji, które przedstawi dla Was Grzegorz Piórczyński w swoim najnowszym artykule [EN & PL].

by Grzegorz Piórczyński

Granice podziału m.st. Warszawy na strefy

W dniu 19.10.2021 r. weszło zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy, na które warto zwrócić uwagę jeżeli planuje się inwestycję w naszej stolicy i przystępuje do tworzenia budżetu. Zarządzenie to jest w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji nie drogowych. Najistotniejszym jego aspektem jest wprowadzenie stawek stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia i opisany w paragrafie 7 tzn. uporządkowanie kwestii kosztów jakimi są obciążani inwestorzy prywatni przy budowie infrastruktury drogowej.

§ 7. 1. Do wyliczenia wartości inwestycji drogowej wskazanej w umowie określającej warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych mają zastosowanie stawki określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Granice podziału m.st. Warszawy na strefy, od których uzależniona jest wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Stawki określone w załączniku nr 1 do zarządzenia podlegają corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość stawek, według których wylicza się wartość inwestycji drogowej wskazanej w umowie określającej warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych:

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Całość dostępna jest pod linkiem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7A821B41-9E33-4315-964A-65F0725A9469,frameless.htm